ΔΚΥΟΡ 181 Έργο Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/02/2019 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τους κ.κ. Ε. Δουγαλή και Γ. Σκαρλατίνη, για τεχνικά θέματα τηλ.: 210 5109518 και 210 5109479, e-mail: e.dougalis@dei.com.gr και g.skarlatinis@dei.com.gr και τον κ. Κ. Κοντοχρήστο, για τη διαγωνιστική διαδικασία τηλ.: 210 5109483, e-mail: k.kontochristos@dei.com.gr αντίστοιχα.
Υποβολή: 1.3. Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στα Γραφεία της ΔΚΥΟΡ, οδός Χαλκοκονδύλη 29, 10432 Αθήνα, όροφος 8ος γραφείο 805
Πληροφορίες παρέχονται από τους κ.κ. Ε. Δουγαλή και Γ. Σκαρλατίνη, για τεχνικά θέματα τηλ.: 210 5109518 και 210 5109479, e-mail: e.dougalis@dei.com.gr και g.skarlatinis@dei.com.gr και τον κ. Κ. Κοντοχρήστο, για τη διαγωνιστική διαδικασία τηλ.: 210 5109483, e-mail: k.kontochristos@dei.com.gr αντίστοιχα.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία δύο κλάδων ταινιοδρόμων αποκομιδής υποπροϊόντων της Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας»

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΚΥΟΡ 181
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/12/2018
ΑΔ: A106965
Προϋπολογισμός: € 9.500.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΥΟΡ - Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Συννημένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Λήψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΛ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Λήψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΗΧ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 6 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Λήψη
ENOTICES Λήψη
espd pdf Λήψη
espd html Λήψη