ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΠΤ 54123001 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΤ)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/02/2023 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ.Μπραϊμάκη
Υποβολή: ΔΠΤ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι Διεύθυνση Προμηθειών Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΤ), οδός Κάνιγγος, αριθ. 27, Τ.Κ.10682, τηλέφωνο 210 3307284. Πληροφορίες παρέχονται από κα Μπραϊμάκη Γεωργία με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις g.braimaki@dei.gr. Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και διαχείρισης υλικών που απαιτούνται στην κατασκευή Δικτύου οπτικών ινών FTTH από εταιρία Logistics

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΠΤ 54123001
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/01/2023
ΑΔ: A122379
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΤ - Διεύθυνση Προμηθειών Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΤ)