ΔΠΛΠ – ΕΚΠ0012 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/10/2022 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Νικολακόπουλος Γεώργιος τηλ. 2105292598, κα Μαντζοράκη Στυλιανή τηλ. 2105292676 & κα Λοϊζου Ευδοκία τηλ. 2105292334
Υποβολή: Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "tenderOne" της εταιρείας CosmoOne του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για την Διαδικασία Επιλογής είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ) οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Νικολακόπουλο Γεώργιο (τηλ. 0030-2105292598), την κα Μαντζοράκη Στυλιανή (τηλ. 0030-2105292676) και την κα Λοϊζου Ευδοκία (τηλ. 0030-2105292334) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις g.nikolakopoulos@dei.gr, s.mantzoraki@dei.gr και e.loizou@dei.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (0030-2105232597) και για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης, στο ΤΟΑ ΚΜΚ Αλιβερίου από τον κ. Τζoβλά Αναστάσιο (τηλ. 0030-2223081192) και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο a.tzovlas@dei.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εκποίηση άχρηστων υλικών (scrap) από τον ΤΟΑ ΚΜΚ Αλιβερίου.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ – ΕΚΠ0012
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 06/10/2022
ΑΔ: A121649
Προϋπολογισμός: € 129.740 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής