ΔΠΛΠ-ΑΠΥ0032 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 26/06/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/07/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα Στάθη Αρετή τηλ. 2105292028, κα Χατσίδου Χριστίνα τηλ. 2105292486 & κα Κωστή Αντιγόνη τηλ. 2105292628
Υποβολή: Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "tenderOne" της εταιρείας CosmoOne του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για την Διαδικασία Επιλογής είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ) οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Στάθη Αρετή (τηλ. 0030-2105292028) την κα Χατσίδου Χριστίνα (τηλ. 0030-2105292486) και την κα Κωστή Αντιγόνη (0030-2105292628) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις A.Stathi@dei.gr, C.Chatsidou@dei.gr και A.Kosti@dei.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (0030-2105232597) και για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης, στον πρώην ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα, στο Κλιμάκιο Επίβλεψης Έργων Απόσυρσης Σταθμών Παραγωγής Δ. Μακεδονίας της ΔΔΑΜΠ, Διεύθυνση 9° χλμ ΠΕΟ Αμυνταίου-Πτολεμαΐδας από τον κ. Τουρουντζή Νικόλαο, (τηλ. 0030-2463059231) - N.Tourountzis@dei.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης των εγκατεστημένων και αποθηκευμένων ραδιενεργών πηγών στον ΑΗΣ Αμυνταίου και το Ορυχείο Αμυνταίου.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-ΑΠΥ0032
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 23/03/2023
ΑΔ: A122960
Συμπλήρωμα 1 10/04/2023
ΑΔ: A123125
Συμπλήρωμα 2 21/04/2023
ΑΔ: A123224
Συμπλήρωμα 3 11/05/2023
ΑΔ: A123429
Συμπλήρωμα 4 12/06/2023
ΑΔ: A123681
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 22/06/2023
ΑΔ: A123756
Ανακ. & Συμπλήρωμα 6 26/06/2023
ΑΔ: A123778
Προϋπολογισμός: € 261.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής