×

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ANNOUNCEMENT  03.11.2023

2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ANNOUNCEMENT  24.11.2023

ΔΠΛΠ-ΑΕ0055 - POPD-AE0055 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 24/11/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/12/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα Στάθη Αρετή (τηλ. +30-2105292028), κα Χατσίδου Χριστίνα (τηλ. +30-2105292486), κα Λοΐζου Ευδοκία (τηλ. +30-2105292036) και κα Ζαφειροπούλου Νεφέλη (+30 6956624144)
Υποβολή: Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "compareONE" της εταιρείας CosmoOne του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για την Διαδικασία Προεπιλογής είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ) οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Στάθη Αρετή (τηλ. +30-2105292028) την κα Χατσίδου Χριστίνα (τηλ. +30-2105292486), την κα Λοΐζου Ευδοκία (τηλ. +30-2105292036) και την κα Ζαφειροπούλου Νεφέλη (+30 6956624144) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις A.Stathi@dei.gr, C.Chatsidou@dei.gr E.Loizou@dei.gr και N.Zafeiropoulou@dei.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ/ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ Ι ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΣΤΑΔΙΟ Ι: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - Προεπιλογή) ----- CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR THE PREQUALIFICATION OF CANDIDATES FOR THE EXECUTION OF DEMOLITION/DISMANTLING WORKS AND BY-PRODUCT MANAGEMENT AT STAGE I BY MEANS OF AN ELECTRONIC NEGOTIATION PROCEDURE (STAGE Ι: PROCEDURE - Prequalification)

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-ΑΕ0055 - POPD-AE0055
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 23/10/2023
ΑΔ: A124712
Αρχική Ανακ. 23/10/2023
ΑΔ: A124713
03/11/2023
ΑΔ: A124809
24/11/2023
ΑΔ: A124978
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
POPD-AE0055 CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST Λήψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Λήψη
ANNEX V- DECLARATION FORMS Λήψη
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (NDA) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Λήψη
CONFIDENTIALITY AGREEMENT (NDA) ANNEX VIII Λήψη