ΔΠΛΠ-ΑΕ0053 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 07/02/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/02/2024 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Χατσίδου Χριστίνα (0030-2105292486), τον κ. Σιαμπάνη Απόστολο (0030-2105292596) και την κα Ζαφειροπούλου Νεφέλη (0030- 6956624144) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις C.Chatsidou@dei.gr, A.Siampanis@dei.gr και N.Zafeiropoulou@dei.gr, ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (0030-2105232597)
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για την Διαδικασία Επιλογής είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ) οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο (0030-2105292680). Πληροφορίες παρέχονται από την κα Χατσίδου Χριστίνα (0030-2105292486), τον κ. Σιαμπάνη Απόστολο (0030-2105292596) και την κα Ζαφειροπούλου Νεφέλη (0030- 6956624144) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις C.Chatsidou@dei.gr, A.Siampanis@dei.gr και N.Zafeiropoulou@dei.gr, ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (0030-2105232597) και για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης, στον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα από τον κ. Τουρουντζή (τηλ. 0030-2463059231). "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες μελέτης, προμήθειας εξοπλισμού, κατασκευής και θέσης σε λειτουργία Υ/Σ 20/0,4kV εντός οικίσκου εγκατεστημένης ισχύος 2 MVA καθώς και τη διασύνδεση και ηλεκτροδότηση τμήματος των παραμενουσών εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-ΑΕ0053
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 04/01/2024
ΑΔ: A125216
Συμπλήρωμα 1 12/01/2024
ΑΔ: A125266
Συμπλήρωμα 2 07/02/2024
ΑΔ: A125431
Προϋπολογισμός: € 615.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής