ΔΠΛΠ-ΑΕ0025 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 23/02/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
06/03/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα Στάθη Αρετή τηλ. 2105292028, κα Χατσίδου Χριστίνα τηλ. 2105292486 & κ. Σιαμπάνης Απόστολος τηλ. 2105292596
Υποβολή: Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "tenderOne" της εταιρείας CosmoOne του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για την Διαδικασία Επιλογής είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ) οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Στάθη Αρετή (τηλ. 0030-2105292028) την κα Χατσίδου Χριστίνα (τηλ. 0030-2105292486) και τον κ. Σιαμπάνη Απόστολο (0030-2105292596) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις A.Stathi@dei.gr, C.Chatsidou@dei.gr και A.Siampanis@dei.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (0030-2105232597) και για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης, στον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα από τον κ. Καρνάρη Ιωάννη (τηλ. +30 24630 59230) I.Karnaris@dei.gr. Ημέρες επίσκεψης ορίζονται κάθε Τρίτη & Πέμπτη 12:00 με 14:00 πριν τη διεξαγωγή της Διαδικασίας Επιλογής.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες αποξήλωσης, καθαίρεσης και διαχείρισης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στην περιοχή του ταινιοδρομικού συμπλέγματος του Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου (ΟΠΑ), προϋπολογισμού για το: • Τμήμα Α: Για το τίμημα που θα καταβληθεί στον Αντισυμβαλλόμενο για τις εργασίες αποξήλωσης, καθαίρεσης και διαχείρισης του συνόλου των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στην περιοχή του ταινιοδρομικού συμπλέγματος του Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου €1.866.250,00 • Τμήμα B: Για το τίμημα που θα καταβάλει ο Αντισυμβαλλόμενος στην Εταιρεία για την εκποίηση υλικών και εξοπλισμού €2.245.160,00.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-ΑΕ0025
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 31/01/2023
ΑΔ: A122482
Συμπλήρωμα 1 13/02/2023
ΑΔ: A122600
Συμπλήρωμα 2 23/02/2023
ΑΔ: A122708
Προϋπολογισμός: € 4.111.410 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής