ΔΠΛΠ-ΑΕ0024 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 23/02/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
06/03/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα Στάθη Αρετή τηλ. 2105292028, κα Χατσίδου Χριστίνα τηλ. 2105292486 & κα Κωστή Αντιγόνη τηλ. 2105292628
Υποβολή: Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "tenderOne" της εταιρείας CosmoOne του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για την Διαδικασία Επιλογής είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ) οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Στάθη Αρετή (τηλ. 0030-2105292028) την κα Χατσίδου Χριστίνα (τηλ. 0030-2105292486) και την κα Κωστή Αντιγόνη (0030-2105292628) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.stathi@dei.gr, C.Chatsidou@dei.gr και A.Kosti@dei.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (0030-2105232597) και για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης, στον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα από τον κ. Μαντζόπουλο Παναγιώτη (τηλ. +30 6970005747) P.Mantzopoulos@dei.gr. Ημέρες επίσκεψης ορίζονται κάθε Τρίτη & Πέμπτη 12:00 με 14:00 πριν την διεξαγωγή της διαδικασίας Επιλογής.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εκτέλεση εργασιών αποξήλωσης και καθαίρεσης των άνω δομών των τεσσάρων (4) αποθετών Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου (ΟΠΑ).

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-ΑΕ0024
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 31/01/2023
ΑΔ: A122484
Συμπλήρωμα 1 13/02/2023
ΑΔ: A122599
Συμπλήρωμα 2 23/02/2023
ΑΔ: A122704
Συμπλήρωμα 3 23/02/2023
ΑΔ: A122709
Προϋπολογισμός: € 1.027.500 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής