ΔΠΛΠ-ΑΕ0009 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 29/07/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/08/2022 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα Στάθη Αρετή (τηλ. 2105292028), κα Χατσίδου Χριστίνα (2105292486) και κ. Σιαμπάνης Απόστολος (2105292596)
Υποβολή: Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "tenderOne" της εταιρείας CosmoOne του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για την Διαδικασία Επιλογής είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ) οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Στάθη Αρετή (τηλ. 0030-2105292028) την κα Χατσίδου Χριστίνα (τηλ. 0030-2105292486) και τον κ. Σιαμπάνη Απόστολο (0030-2105292596) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.stathi@dei.gr, C.Chatsidou@dei.gr και A.Siampanis@dei.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+302105232597) και για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης, στον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου από τους κ. Αναστάσιο Χαραλαμπόπουλο, (τηλ. 0030-2292064269) και κ. Εμμανουήλ Μπαμπούση, (τηλ. 0030-2292064274) και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο A.Charalampopoulos @dei.gr και E.Bampousis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αποξήλωση και διαχείριση εξοπλισμού και λοιπών υλικών της Μονάδας III του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, προϋπολογισμού για το: • Τμήμα Α: το τίμημα που θα καταβληθεί στον Αντισυμβαλλόμενο για εργασίες αποξήλωσης και διαχείρισης εξοπλισμού και λοιπών υλικών της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου €2.121.000,00, • Τμήμα B: το τίμημα που θα καταβάλει ο Αντισυμβαλλόμενος στην Εταιρεία για την εκποίηση υλικών και εξοπλισμού €2.652.000,00

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-ΑΕ0009
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/06/2022
ΑΔ: A119942
Συμπλήρωμα 1 24/06/2022
ΑΔ: A121033
Συμπλήρωμα 2 08/07/2022
ΑΔ: A121105
Συμπλήρωμα 3 22/07/2022
ΑΔ: A121200
Συμπλήρωμα 4 29/07/2022
ΑΔ: A121229
Προϋπολογισμός: € 4.773.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής