ΔΠΛΠ-ΑΕ0008 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 27/05/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/06/2022 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα. Αρετή Στάθη (τηλ.210 5292523) και κα Χριστίνα Χατσίδου (210-5292486)
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ) οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο (00302105292680). Πληροφορίες παρέχονται από την κα Στάθη Αρετή (τηλ. 0030-2105292523) και την κα Χατσίδου Χριστίνα (τηλ. 0030-2105292486) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.stathi@dei.gr και c.chatsidou@dei.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+302105232597) και για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης, στον πρώην ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα, στον Κλάδο Έργων Βορά της ΔΔΑΜΠ, από τον Αλέξανδρο Ζάρκα (τηλ. 002463059216) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο a.zarkas@dei.gr. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αποξήλωση και διαχείριση Η/Μ εξοπλισμού Αυλής Λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα, συνολικού προϋπολογισμού για το: • Τμήμα Α: το τίμημα που θα καταβληθεί στον Αντισυμβαλλόμενο για εργασίες ολικής καθαίρεσης, αποξήλωσης, μεταφοράς, ζύγισης και διαχείρισης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού €936.250 και • Τμήμα B: το τίμημα που θα καταβάλει ο Αντισυμβαλλόμενος στην Εταιρεία για την εκποίηση υλικών και εξοπλισμού €1.042.400,00

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-ΑΕ0008
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 27/04/2022
ΑΔ: A119766
Συμπλήρωμα 1 13/05/2022
ΑΔ: A119828
Συμπλήρωμα 2 27/05/2022
ΑΔ: A119907
Προϋπολογισμός: € 1.978.650,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής