ΔΠΛΠ-903412 Προμήθεια Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 13/05/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/05/2024 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Σιδηροπούλου Ξένια (τηλ. 210 5293810) και τον κ. Παυλόπουλο Γεώργιο (τηλ. 210 5293806) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις x.sidiropoulou@ppcgroup.com και g.pavlopoulos@ppcgroup.com .
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ.104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301/5234301. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Σιδηροπούλου Ξένια (τηλ. 210 5293810) και τον κ. Παυλόπουλο Γεώργιο (τηλ. 210 5293806) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις x.sidiropoulou@ppcgroup.com και g.pavlopoulos@ppcgroup.com ."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών επιστομίων του οίκου KSB του ΑΗΣ Μελίτης».

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-903412
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 30/04/2024
ΑΔ: A126114
Συμπλήρωμα 1 13/05/2024
ΑΔ: A126158
Προϋπολογισμός: € 48.366,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής