ΔΠΛΠ-903403 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/03/2024 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ξ. Σιδηροπούλου (τηλ.: +30 210 5293810) και τον κ. Σ. Αρνιακό (τηλ.: +30 210 5293806) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις x.sidiropoulou@dei.gr και s.arniakos@dei.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) στο 210 5234301.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ.104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301/5234301. Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ξ. Σιδηροπούλου (τηλ.: +30 210 5293810) και τον κ. Σ. Αρνιακό (τηλ.: +30 210 5293806) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις x.sidiropoulou@dei.gr και s.arniakos@dei.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) στο 210 5234301."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ενός ψυγείου αέρα σάρωσης για τις μηχανές εσωτερικής καύσης (DE) τύπου MAN B&W 12K90MC–S του ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-903403
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/02/2024
ΑΔ: A125528
Προϋπολογισμός: € 63.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής