ΔΠΛΠ-903334 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 08/02/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/02/2024 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Σιδηροπούλου Ξένια (2105293810) και τον κ. Αρνιακό Σπυρίδωνα (2105293806) και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις X.Sidiropoulou@dei.gr και s.arniakos@dei.gr.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ.104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301/5234301. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Σιδηροπούλου Ξένια (2105293810) και τον κ. Αρνιακό Σπυρίδωνα (2105293806) και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις X.Sidiropoulou@dei.gr και s.arniakos@dei.gr."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

"Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών και παροχή εργασιών για τη γενική συντήρηση και επισκευή υπερπληρωτή κατασκευής Mitsubishi Μονάδας Βάσης No 4 του ΑΣΠ Χίου "

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-903334
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 23/01/2024
ΑΔ: A125336
Συμπλήρωμα 1 08/02/2024
ΑΔ: A125451
Προϋπολογισμός: € 39.778,80 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής