ΔΠΛΠ-903331 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 05/12/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/12/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ξένια Σιδηροπούλου (2105293810) και κα Χριστίνα Λαζαράκη (2105293809) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις X.Sidiropoulou@dei.gr και C.Lazaraki@dei.gr .
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ.104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301/5234301. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ξένια Σιδηροπούλου (2105293810) και κα Χριστίνα Λαζαράκη (2105293809) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις X.Sidiropoulou@dei.gr και C.Lazaraki@dei.gr ."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών για τη διετή συντήρηση των φυγοκεντρικών διαχωριστών στις Μονάδες ΜΑΝ του ΑΗΣ Σορωνής

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-903331
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 17/11/2023
ΑΔ: A124916
Συμπλήρωμα 1 05/12/2023
ΑΔ: A125047
Προϋπολογισμός: € 60.984,41 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής