ΔΠΛΠ-903330 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 13/12/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/12/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τον κo Π. Μαργώνη (τηλ. 210 5292454) και τον κο Ι. Δετοράτο και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις P.Margonis@dei.gr και I.Detoratos@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ.104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301/5234301. Πληροφορίες παρέχονται από τον κo Π. Μαργώνη (τηλ. 210 5292454) και τον κο Ι. Δετοράτο και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις P.Margonis@dei.gr και I.Detoratos@dei.gr "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για τους αεροσυμπιεστές GARDNER DENVER ESP 90 (7 bar) του ΑΗΣ Κατταβιάς

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-903330
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 24/11/2023
ΑΔ: A124970
Συμπλήρωμα 1 13/12/2023
ΑΔ: A125108
Προϋπολογισμός: € 81.773,70 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής