ΔΠΛΠ-903311 Προμήθεια Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/09/2023 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τον κα Μ. Πρίνου (210 5292595) και την κα Ε. Μπαλτά (210 5293815) και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις m.prinou@dei.gr και e.balta@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ.104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301/5234301. Πληροφορίες παρέχονται από τον κα Μ. Πρίνου (210 5292595) και την κα Ε. Μπαλτά (210 5293815) και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις m.prinou@dei.gr και e.balta@dei.gr "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια και Εγκατάσταση (turn key) έξι (6) νέων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, συνεχούς ισχύος 100-130 kW το καθένα για τον ΤΣΠ Αγαθονησίου και ΤΣΠ Αντικυθήρων

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-903311
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/09/2023
ΑΔ: A124386
Προϋπολογισμός: € 328.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής