ΔΠΛΠ-903306 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 11/05/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/05/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Παναγιώτη Μαργώνη (2105292454) και την κα Λυδάκη Γεωργία και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις p.margonis@dei.grκαι G.Lydaki@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ.104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301/5234301. Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Παναγιώτη Μαργώνη (2105292454) και την κα Λυδάκη Γεωργία και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις p.margonis@dei.grκαι G.Lydaki@dei.gr. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για την Γενική Συντήρηση της μονάδας βάσης Νο1 τύπου WARTSILA W12V32X5, 3MW του ΑΣΠ Καρπάθου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-903306
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 24/03/2023
ΑΔ: A122969
Συμπλήρωμα 1 30/03/2023
ΑΔ: A123026
Συμπλήρωμα 2 21/04/2023
ΑΔ: A123215
Συμπλήρωμα 3 02/05/2023
ΑΔ: A123328
Συμπλήρωμα 4 11/05/2023
ΑΔ: A123441
Προϋπολογισμός: € 175.867,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής