ΔΠΛΠ-903304 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 19/05/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/05/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Ι. Παπακωνσταντίνου και την κα Μ. Πρίνου (τηλ. 210 5292595) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις io.papakonstantinou@dei.gr και m.prinou@dei.gr.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ.104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301/5234301. Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Ι. Παπακωνσταντίνου και την κα Μ. Πρίνου (τηλ. 210 5292595) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις io.papakonstantinou@dei.gr και m.prinou@dei.gr."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια αναγκαίων ανταλλακτικών και παροχή εργασιών για την επισκευή και τη συντήρηση τεσσάρων (4) μηχανικών ρυθμιστών στροφών του κατασκευαστικού οίκου WOODWARD, των Μονάδων του ΑΣΠ Σάμου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-903304
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/04/2023
ΑΔ: A123203
Συμπλήρωμα 1 02/05/2023
ΑΔ: A123330
Συμπλήρωμα 2 19/05/2023
ΑΔ: A123529
Προϋπολογισμός: € 40.556,80 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής