ΔΠΛΠ-903254 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 27/03/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/03/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Παναγιώτη Μαργώνη (2105292454) και τον κο Ιωάννη Παπακωνσταντίνου και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις p.margonis@dei.grκαι Io.Papakonstantinou@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ.104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301/5234301. Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Παναγιώτη Μαργώνη (2105292454) και τον κο Ιωάννη Παπακωνσταντίνου και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις p.margonis@dei.grκαι Io.Papakonstantinou@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών Γενικής Συντήρησης των Μονάδων H.S.D – Man 9K60MC-S Νο 5 (s.n. ML1522) και Νο 6 (s.n. ML1593) του ΑΣΠ Κω

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-903254
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 24/02/2023
ΑΔ: A122724
Συμπλήρωμα 1 24/02/2023
ΑΔ: A122725
Συμπλήρωμα 2 07/03/2023
ΑΔ: A122792
Συμπλήρωμα 3 15/03/2023
ΑΔ: A122879
Συμπλήρωμα 4 22/03/2023
ΑΔ: A122949
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 27/03/2023
ΑΔ: A122988
Προϋπολογισμός: € 508.370,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής