ΔΠΛΠ-903251 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 12/05/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/05/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Αν. Ντούφα (210 5293812) την κα E. Μπαλτά (τηλ. 210 5293815) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.ntoufas@dei.gr και e.balta@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ.104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301/5234301. Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Αν. Ντούφα (210 5293812) την κα E. Μπαλτά (τηλ. 210 5293815) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.ntoufas@dei.gr και e.balta@dei.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) στο 210 5232597."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια τεσσάρων (4) κεφαλών εμβόλου (Piston Crown, Part No. 332B1) των μηχανών ΜΕΚ τύπου MITSUI-ΜΑΝ Β&W 12K90MC-S (serial No.: 4334 & 4335) του ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-903251
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 02/02/2023
ΑΔ: A122514
Συμπλήρωμα 1 16/02/2023
ΑΔ: A122653
Συμπλήρωμα 2 03/03/2023
ΑΔ: A122763
Συμπλήρωμα 3 09/03/2023
ΑΔ: A122816
Συμπλήρωμα 4 20/03/2023
ΑΔ: A122901
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 28/03/2023
ΑΔ: A122995
Ανακ. & Συμπλήρωμα 6 06/04/2023
ΑΔ: A123108
Ανακ. & Συμπλήρωμα 7 11/04/2023
ΑΔ: A123152
Ανακ. & Συμπλήρωμα 8 24/04/2023
ΑΔ: A123255
Ανακ. & Συμπλήρωμα 9 02/05/2023
ΑΔ: A123331
Ανακ. & Συμπλήρωμα 10 12/05/2023
ΑΔ: A123445
Προϋπολογισμός: € 110.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής