ΔΠΛΠ-903250 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 06/02/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
13/02/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Αν. Ντούφα (210 5293812) και τον κο Εμ. Θεοδωρακόπουλο (τηλ. 210 5293809) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.ntoufas@dei.gr και e.theodorakopoulos@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ.104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301/5234301. Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Αν. Ντούφα (210 5293812) και τον κο Εμ. Θεοδωρακόπουλο (τηλ. 210 5293809) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.ntoufas@dei.gr και e.theodorakopoulos@dei.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) στο 210 5232597."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών μονάδων No 3-4 WARTSILA VASA 12V32LN Ser. Num.4067-4070 και No 8 WARSTILA VASA18V32 Ser. Num.20116 του ΑΣΠ Θήρας

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-903250
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/12/2022
ΑΔ: A122209
Συμπλήρωμα 1 03/01/2023
ΑΔ: A122268
Συμπλήρωμα 2 17/01/2023
ΑΔ: A122363
Συμπλήρωμα 3 25/01/2023
ΑΔ: A122419
Συμπλήρωμα 4 01/02/2023
ΑΔ: A122495
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 06/02/2023
ΑΔ: A122538
Προϋπολογισμός: € 388.756,86 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής