ΔΠΛΠ-903249 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 23/03/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/03/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου Ελένη (210 5293814) και την κα Ζωή Κάγκανη (τηλ. 210 5293802) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.matiatou@dei.gr και Z.Kagkani@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ.104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301/5234301. Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Αν. Ντούφα (210 5293812) και την κα Δέσποινα Μαύρου (τηλ. 2105293801) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.ntoufas@dei.gr και d.mavrou@dei.gr με τηλεομοιοτυπία (fax) στο 210 5232597."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για την γενική συντήρηση επιπέδου 12.000 ωρών, την μερική συντήρηση επιπέδου 6.000 ωρών του Η/Ζ CEG.-SULZER 16ATV25H No1 και για απόθεμα ασφαλείας, του ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-903249
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 23/02/2023
ΑΔ: A122710
Συμπλήρωμα 1 07/03/2023
ΑΔ: A122795
Συμπλήρωμα 2 15/03/2023
ΑΔ: A122878
Συμπλήρωμα 3 20/03/2023
ΑΔ: A122900
Συμπλήρωμα 4 23/03/2023
ΑΔ: A122961
Προϋπολογισμός: € 152.378,96 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής