ΔΠΛΠ-903241 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 22/02/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/03/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Εμ. Θεοδωρακόπουλο (210 5293809) και τον κο Αν.Ντούφα (τηλ. 210 5293812) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.theodorakopoulos@dei.gr και a.ntoufas@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ.104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301/5234301. Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Εμ. Θεοδωρακόπουλο (210 5293809) και τον κο Αν.Ντούφα (τηλ. 210 5293812) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.theodorakopoulos@dei.gr και a.ntoufas@dei.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) στο 210 5232597."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντήρηση επιπέδου W6 των μονάδων No 6 και No 7 MTU 12V4000G60 του ΤΣΠ Σύμης ον.ισχύος 1,2 MW

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-903241
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 27/01/2023
ΑΔ: A122463
Συμπλήρωμα 1 09/02/2023
ΑΔ: A122579
Συμπλήρωμα 2 16/02/2023
ΑΔ: A122650
Συμπλήρωμα 3 22/02/2023
ΑΔ: A122695
Προϋπολογισμός: € 484.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής