ΔΠΛΠ-903236 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 25/01/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
01/02/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Εμ. Θεοδωρακόπουλο (τηλ. 210 5293809) και τον κο Σπ. Αρνιακό (210 5293806) και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.theodorakopoulos@dei.gr και s.arniakos@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ.104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301/5234301. Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Εμ. Θεοδωρακόπουλο (τηλ. 210 5293809) και τον κο Σπ. Αρνιακό (210 5293806) και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.theodorakopoulos@dei.gr και s.arniakos@dei.gr"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για την γενική συντήρηση των μονάδων No 13 Sulzer – Cegielski 9RTΑF58 (S/N 10) και Νο 12 Sulzer – Cegielski 6RTΑF58 (S/N 4) του ΑΣΠ Σάμου.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-903236
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 13/12/2022
ΑΔ: A122155
Συμπλήρωμα 1 16/12/2022
ΑΔ: A122190
Συμπλήρωμα 2 29/12/2022
ΑΔ: A122250
Συμπλήρωμα 3 03/01/2023
ΑΔ: A122269
Συμπλήρωμα 4 17/01/2023
ΑΔ: A122362
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 25/01/2023
ΑΔ: A122420
Προϋπολογισμός: € 685.248,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής