ΔΠΛΠ-903225 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 24/02/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/03/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Εμ. Θεοδωρακόπουλο (τηλ. 2105293809) και τον κο Σπ. Αρνιακό (τηλ. 210 5293806) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.theodorakopoulos@dei.gr και s.arniakos@dei.gr .
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ.104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301/5234301. Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Εμ. Θεοδωρακόπουλο (τηλ. 2105293809) και τον κο Σπ. Αρνιακό (τηλ. 210 5293806) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.theodorakopoulos@dei.gr και s.arniakos@dei.gr . "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής αντλίας κυκλοφορίας Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-903225
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 02/02/2023
ΑΔ: A122515
Συμπλήρωμα 1 24/02/2023
ΑΔ: A122726
Προϋπολογισμός: € 159.875,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής