ΔΠΛΠ-903219 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 16/02/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/02/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Αν. Ντούφα (2105293812) και την κα Ξ. Σιδηροπούλου (τηλ. 2105293810) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.ntoufas@dei.gr και x.sidiropoulou@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία Επιλογής είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ.104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301/5234301. Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Αν. Ντούφα (2105293812) και την κα Ξ. Σιδηροπούλου (τηλ. 2105293810) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.ntoufas@dei.gr και x.sidiropoulou@dei.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) στο 210 5232597 και για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΣΠ Σάμου από τον κ. Δημήτρη Ζαφείρη (+30 22730 – 96507, 92504, : D.Zafeiris@dei.gr).. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) νέων ηλεκτροκινητήρων αεροσυμπιεστών 30bar, ενός (1) νέου μηχανοκίνητου αεροσυμπιεστή 30bar και τριών (3) νέων αεροφυλακίων ΥΠ 30bar χωρητικότητας 3.000lt έκαστο για τη διαδικασία εκκίνησης των Η/Ζ του ΑΣΠ Σάμου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-903219
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/12/2022
ΑΔ: A122128
Συμπλήρωμα 1 19/12/2022
ΑΔ: A122257
Συμπλήρωμα 2 30/12/2022
ΑΔ: A122258
Συμπλήρωμα 3 18/01/2023
ΑΔ: A122375
Συμπλήρωμα 4 01/02/2023
ΑΔ: A122497
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 16/02/2023
ΑΔ: A122651
Προϋπολογισμός: € 262.440,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής