ΔΠΛΠ-903214 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 03/03/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/03/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Αν. Ντούφα και τον κ. Π. Μαργώνη. (τηλ. 2105292454) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.ntoufas@dei.gr και P.Margonis@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ.104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301/5234301. Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Αν. Ντούφα και τον κ. Π. Μαργώνη. (τηλ. 2105292454) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.ntoufas@dei.gr και P.Margonis@dei.gr"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών (Βάκτρα πλήρη) επισκευής των ρυθμιστικών βαλβίδων του τροφοδοτικού νερού Μονάδας της Νο5 του ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-903214
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 27/01/2023
ΑΔ: A122462
Συμπλήρωμα 1 14/02/2023
ΑΔ: A122622
Συμπλήρωμα 2 01/03/2023
ΑΔ: A122751
Συμπλήρωμα 3 03/03/2023
ΑΔ: A122772
Προϋπολογισμός: € 95.900,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής