ΔΠΛΠ-903141 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 26/11/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/12/2021 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ Α. Ντούφα (τηλ. 210 5293812) και τον κ. Ε. θεοδωρακόπουλο (τηλ. 210 5293809)
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από τον κ Α. Ντούφα (τηλ. 210 5293812) και τον κ. Ε. θεοδωρακόπουλο (τηλ. 210 5293809) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.ntoufas@dei.gr και e.theodorakopoulos@dei.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) στο 210 5232597. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

προμήθεια κινητών πτερυγίων 9ης & 10ης βαθμίδας συμπιεστή για τους αεριοστρόβιλους τύπου GT13E2 Μονάδας Συνδ. Κύκλου του ΑΗΣ Κομοτηνής

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-903141
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/11/2021
ΑΔ: A119273
Συμπλήρωμα 1 26/11/2021
ΑΔ: A119334
Προϋπολογισμός: € 92.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής