ΔΠΛΠ-902417 Προμήθεια Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 13/06/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/06/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου Ελένη και την κα Μαστραντωνάκη Δήμητρα με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις E.Matiatou@ppcgroup.com και D.Mastrantonaki@ppcgroup.com.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα τηλέφωνο 210 5293814. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου Ελένη και την κα Μαστραντωνάκη Δήμητρα με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις E.Matiatou@ppcgroup.com και D.Mastrantonaki@ppcgroup.com. Τεχνικές πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Φώτιο Καζαντζίδη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο F.Kazantzidis@ppcgroup.com και τηλέφωνο επικοινωνίας 2463115825. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια χυτών για τους μύλους λιγνίτη του ΑΗΣ Πτολεμαίδας V

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902417
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 28/05/2024
ΑΔ: A126258
Συμπλήρωμα 1 07/06/2024
ΑΔ: A126329
Συμπλήρωμα 2 13/06/2024
ΑΔ: A126366
Προϋπολογισμός: € 337.760,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής