ΔΠΛΠ-902413 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 10/05/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/05/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου Ελένη (210 5293814) και τον κο Παυλόπουλο Γεώργιο (210 5293806) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.matiatou@ppcgroup.com και g.pavlopoulos@ppcgroup.com
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ.104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301/5234301. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου Ελένη (210 5293814) και τον κο Παυλόπουλο Γεώργιο (210 5293806) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.matiatou@ppcgroup.com και g.pavlopoulos@ppcgroup.com Τεχνικές πληροφορίες παρέχονται από τον κο Σιώμο Γεώργιο στο τηλέφωνο 24610-54276 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση g.siomos@ppcgroup.com"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια επιγομωμένων τάκων θωράκισης και γωνιακών θωράκων μύλων λιγνίτη των Μονάδων ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902413
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 24/04/2024
ΑΔ: A126064
Συμπλήρωμα 1 10/05/2024
ΑΔ: A126147
Προϋπολογισμός: € 87.700,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής