ΔΠΛΠ-902407 Προμήθεια Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 12/04/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/04/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου Ελένη (210 5293814) και τον κο Παυλόπουλο Γεώργιο (210 5293806) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.matiatou@ppcgroup.com και g.pavlopoulos@ppcgroup.com
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ.104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301/5234301. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου Ελένη (210 5293814) και τον κο Παυλόπουλο Γεώργιο (210 5293806) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.matiatou@ppcgroup.com και g.pavlopoulos@ppcgroup.com Τεχνικές πληροφορίες παρέχονται από τον κο Σάββα Κούρτογλου στο τηλέφωνο 24630-52420 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση s.kourtoglou@ppcgroup.com"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια υπόγειου καλωδίου από αλουμίνιο M.T 12/20Kv Διατομής 3x240mm2 + 25mm2 AL με μόνωση XLPE, για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902407
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 28/03/2024
ΑΔ: A125844
Συμπλήρωμα 1 12/04/2024
ΑΔ: A125974
Προϋπολογισμός: € 130.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής