ΔΠΛΠ-902406 Προμήθεια Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 08/04/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/04/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ματιάτου Ελένη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση E.matiatou@dei.gr και τηλεφωνικά στο (+30) 2105293814 και τον κ. Παυλόπουλο Γεώργιο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση g.pavlopoulos@ppcgroup.com και τηλεφωνικά στο (+30) 2105292765.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ.104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301/5234301. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου Ελένη (210 5293814) και τον κο Παυλόπουλο Γεώργιο (210 5292765) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.matiatou@dei.gr και g.pavlopoulos@ppcgroup.com Τεχνικές πληροφορίες παρέχονται από τον κο Χρήστο Ανδρίτσο στο τηλέφωνο 2223-0-26273 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση c.andritsos@dei.gr."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια πλήρους ΚΙΤ Υδραυλικών εργαλείων HTCT437624R0003 Αεριοστροβίλου GT26/B της μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902406
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 01/03/2024
ΑΔ: A125649
Συμπλήρωμα 1 15/03/2024
ΑΔ: A125772
Συμπλήρωμα 2 08/04/2024
ΑΔ: A125933
Προϋπολογισμός: € 130.668,43 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής