ΔΠΛΠ-902369 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 29/11/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/12/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: "τηλέφωνο 210 5293814. Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ματιάτου Ελένη (τηλ. 210 5293814) και την κ. Μαύρου Δέσποινα (τηλ. 210 5293801) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις E.Matiatou@dei.gr και D.Mavrou@dei.gr. "
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα τηλέφωνο 210 5293814. Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ματιάτου Ελένη (τηλ. 210 5293814) και την κ. Μαύρου Δέσποινα (τηλ. 210 5293801) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις E.Matiatou@dei.gr και D.Mavrou@dei.gr. Τεχνικές πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Τσεπραϊλίδη Γεώργιο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο G.Tseprailidis@dei.gr και από τον κ. Ρωσσίδη Μιχαήλ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο M.Rossidis@dei.gr. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών συντήρησης φωτισμού του ΑΗΣ Μελίτης

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902369
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 27/11/2023
ΑΔ: A124987
Συμπλήρωμα 1 29/11/2023
ΑΔ: A125014
Προϋπολογισμός: € 85.987,50 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής