ΔΠΛΠ-902367 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 11/01/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/01/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου Ελένη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση e.matiatou@dei.gr και τηλ. 2105293814 και την κα Γκριτζέλη Αναστασία με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο A.gkritzeli@dei.gr και τηλ. 2105292765
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου Ελένη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση e.matiatou@dei.gr και τηλ. 2105293814 και την κα Γκριτζέλη Αναστασία με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο A.gkritzeli@dei.gr και τηλ. 2105292765. Τεχνικές πληροφορίες παρέχονται από τον κο Κιούση Νικόλαος με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση n.kiousis@dei.gr και τηλ. 210 9008703."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού για τους Τοπικούς Σταθμούς (ΤΣΠ) Αστυπάλαιας, Πάτμου και Αντικυθήρων

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902367
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 27/11/2023
ΑΔ: A124988
Συμπλήρωμα 1 13/12/2023
ΑΔ: A125116
Συμπλήρωμα 2 20/12/2023
ΑΔ: A125167
Συμπλήρωμα 3 11/01/2024
ΑΔ: A125249
Προϋπολογισμός: € 56.598,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής