ΔΠΛΠ-902365 Προμήθεια Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 23/02/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/03/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την Ελένη Ματιάτου και τη Ζωή Κάγκανη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.matiatou@dei.gr & z.kagkani@dei.gr.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα τηλέφωνο 210 5293814 Πληροφορίες παρέχονται από την Ελένη Ματιάτου και τη Ζωή Κάγκανη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.matiatou@dei.gr & z.kagkani@dei.gr. και για τεχνικές πληροφορίες από την Ε. Σιδηροπούλου και το Χ. Νύχτη στα τηλ. 210 5205505-521."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

" Αντικατάσταση και θέση σε λειτουργία αναλυτών μέτρησης ποιότητας της ατμόσφαιρας και λοιπού εξοπλισμού για τους Σταθμούς Μέτρησης Ποιότητας της Ατμόσφαιρας (ΣΜΠΑ) στους : • ΟΜΑΔΑ Α : ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ, ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ, ΑΣΠ ΧΙΟΥ και • ΟΜΑΔΑ Β : ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ, ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ, ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ "

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902365
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 11/01/2024
ΑΔ: A125251
Συμπλήρωμα 1 25/01/2024
ΑΔ: A125349
Συμπλήρωμα 2 23/02/2024
ΑΔ: A125585
Προϋπολογισμός: € 502.610,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής