ΔΠΛΠ-902363 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 15/12/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/12/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: "Πληροφορίες παρέχονται από την κ.Ελένη Ματιάτου και την κ. Δήμητρα Μαστραντωνάκη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις E.matiatou@dei.gr και D.Mastrantonaki@dei.gr. ."
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα τηλέφωνο 210 5293814. Πληροφορίες παρέχονται από την κ.Ελένη Ματιάτου και την κ. Δήμητρα Μαστραντωνάκη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις E.matiatou@dei.gr και D.Mastrantonaki@dei.gr. Τεχνικές πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Κιούση Νικόλαο με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο N.kiousis@dei.gr. Για τη χορήγηση βεβαίωσης επιτόπιας επίσκεψης στον ΑΣΠ Κω, πληροφορίες παρέχονται από τον κο Γαβρίδη Παναγιώτη(τηλ.6970005383) και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση P.Gavridis@dei.gr."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος αντίστροφης όσμωσης του ΑΣΠ Κω

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902363
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/11/2023
ΑΔ: A124879
Συμπλήρωμα 1 01/12/2023
ΑΔ: A125029
Συμπλήρωμα 2 15/12/2023
ΑΔ: A125143
Προϋπολογισμός: € 280.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής