ΔΠΛΠ-902357 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 27/09/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/10/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου Ελένη (τηλ. 210 5293814) και την κα Μαστραντωνάκη Δήμητρα (τηλ. 210 5292582) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις E.matiatou@dei.gr και
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ.104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301/5234301. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου Ελένη (τηλ. 210 5293814) και την κα Μαστραντωνάκη Δήμητρα (τηλ. 210 5292582) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις E.matiatou@dei.gr και D.mastrantonaki@dei.gr. Τεχνικές πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Tσεπραηλίδη Γεώργιο με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο G.Tseprailidis@dei.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2385056222. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών ανορθωτών του Οίκου STATRON για τον ΑΗΣ Μελίτης

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902357
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 01/09/2023
ΑΔ: A124297
Συμπλήρωμα 1 27/09/2023
ΑΔ: A124482
Προϋπολογισμός: € 86.320,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής