ΔΠΛΠ-902354 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 26/09/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
06/10/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ελένη Ματιάτου και την κ. Δέσποινα Μαύρου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.matiatou@dei.gr και D.mavrou@dei.gr.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα τηλέφωνο 210 5293814 Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ελένη Ματιάτου και την κ. Δέσποινα Μαύρου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.matiatou@dei.gr και D.mavrou@dei.gr."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια πλήρους Σφαιραύλακα (γνήσιου ή πλήρως εναλλάξιμου) κύριας περιφοράς εκσκαφέα B/W 330 Φ7500 για την Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ)

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902354
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/07/2023
ΑΔ: A124014
Συμπλήρωμα 1 08/09/2023
ΑΔ: A124341
Συμπλήρωμα 2 26/09/2023
ΑΔ: A124477
Προϋπολογισμός: € 320.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής