ΔΠΛΠ-902337 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 25/09/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/10/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου Ελένη και την κα Μαύρου Δέσποινα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e.matiatou@dei.gr τηλ. 2105293814 και d.mavrou@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής(ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα τηλέφωνο 210 5293814. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου Ελένη και την κα Μαύρου Δέσποινα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e.matiatou@dei.gr τηλ. 2105293814 και d.mavrou@dei.gr τηλ. 2105293801. Τεχνικές πληροφορίες για τη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) παρέχονται από τον κ. Βασιλειάδη Γεώργιο, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο g.vasileiadis@dei.gr και τηλ. 24630 52472, για τη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) από την κα. Λουκαρά Τσαμπίκα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο t.loukara@dei.gr και τηλ. 27910 25045 εσωτ. 33036 και για τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης από την κα. Ζευγίτη Παναγιώτα, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο p.zevgiti@dei.gr και τηλ. 27910 25045. 1.2 Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια αποξεστών ιμάντων Τ/Δ από ελαστομερή πολυουρεθάνη για τη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, τη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης και τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902337
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/07/2023
ΑΔ: A123998
Συμπλήρωμα 1 03/08/2023
ΑΔ: A124141
Συμπλήρωμα 2 12/09/2023
ΑΔ: A124351
Συμπλήρωμα 3 25/09/2023
ΑΔ: A124467
Προϋπολογισμός: € 294.003,80 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής