ΔΠΛΠ-902319 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 29/03/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/04/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ελένη Ματιάτου και την κ. Ζωή Κάγκανη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις E.matiatou@dei.gr και Z.kagkani@dei.gr.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα τηλέφωνο 210 5293814. Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ελένη Ματιάτου και την κ. Ζωή Κάγκανη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις E.matiatou@dei.gr και Z.kagkani@dei.gr. Τεχνικές πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Ισ. Χαλιούλια με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο i.chalioulias@dei.gr και τηλ. 22230 26259."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Θερμοστοιχείων και εξαρτημάτων σύνδεσης Αεροστροβίλου της ΜΣΚ Νο5 για τον ΑΗΣ Αλιβερίου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902319
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 24/02/2023
ΑΔ: A122714
Συμπλήρωμα 1 10/03/2023
ΑΔ: A122836
Συμπλήρωμα 2 27/03/2023
ΑΔ: A122978
Συμπλήρωμα 3 29/03/2023
ΑΔ: A123019
Προϋπολογισμός: € 166.170,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής