ΔΠΛΠ-902316 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 30/06/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/07/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ελένη Ματιάτου και την κ. Πηνελόπη Αποστόλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις E.matiatou@dei.gr και Pi.apostolou@dei.gr.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα τηλέφωνο 210 5293814. Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ελένη Ματιάτου και την κ. Πηνελόπη Αποστόλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις E.matiatou@dei.gr και Pi.apostolou@dei.gr. Τεχνικές πληροφορίες και χορήγηση βεβαίωσης επίσκεψης στον ΑΗΣ Σορωνής-Ρόδου παρέχονται από τον κ. Γεώργιο Βασιλάκη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο G.Vasilakis@dei.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 49060."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αγορά, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία φορητής Γεφυροπλάστιγγας για τον ΑΗΣ Σορωνής - Ρόδου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902316
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/03/2023
ΑΔ: A122800
Συμπλήρωμα 1 28/03/2023
ΑΔ: A122994
Συμπλήρωμα 2 10/04/2023
ΑΔ: A123133
Συμπλήρωμα 3 28/04/2023
ΑΔ: A123315
Συμπλήρωμα 4 19/05/2023
ΑΔ: A123523
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 07/06/2023
ΑΔ: A123647
Ανακ. & Συμπλήρωμα 6 20/06/2023
ΑΔ: A123734
Ανακ. & Συμπλήρωμα 7 30/06/2023
ΑΔ: A123828
Προϋπολογισμός: € 45.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής