ΔΠΛΠ-902312 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/02/2023 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου Ελένη (210 5293814) και την κα Ζωή Κάγκανη (τηλ. 210 5293802) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.matiatou@dei.gr και Z.Kagkani@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη αριθ. 22, Τ.Κ. 10432 αρ. τηλεφώνων 210 5293814, 2105293802. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ελένη Ματιάτου και κα Ζωή Κάγκανη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις E.Matiatou@dei.com.gr και Z.Kagkani@dei.com.gr. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

"Προμήθεια φρέσκου αγελαδινού γάλακτος πλήρους (3,5% λιπαρά), παστεριωμένου, καθαρού περιεχομένου ½ λίτρου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902312
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 09/02/2023
ΑΔ: A122581
Προϋπολογισμός: € 509.700,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής