ΔΠΛΠ-902309 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 04/05/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/05/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κ.Ελένη Ματιάτου και την κ. Κάγκανη Ζωή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.matiatou@dei.gr και z.kagkani@dei.gr.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα τηλέφωνο 210 5293814 Πληροφορίες παρέχονται από την κ.Ελένη Ματιάτου και την κ. Κάγκανη Ζωή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.matiatou@dei.gr και z.kagkani@dei.gr. Τεχνικές πληροφορίες και χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ Κερατέας Λαυρίου παρέχονται από τον κο Αθ.Μαρτίνη στο τηλέφωνο 2292064153 και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση A.Martinis@dei.gr. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια κατακόρυφης ηλεκτροκίνητης αντλίας θαλασσινού νερού για τον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902309
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 13/03/2023
ΑΔ: A122838
Συμπλήρωμα 1 30/03/2023
ΑΔ: A123029
Συμπλήρωμα 2 20/04/2023
ΑΔ: A123201
Συμπλήρωμα 3 04/05/2023
ΑΔ: A123345
Προϋπολογισμός: € 90.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής