ΔΠΛΠ-902307 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 03/03/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
13/03/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου Ελένη και την κα Κάγκανη Ζωή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.matiatou@dei.gr τηλ. 2105293814 και z.kagkani@dei.gr τηλ. 2105293802.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής(ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα τηλέφωνο 210 5293814. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου Ελένη και την κα Κάγκανη Ζωή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.matiatou@dei.gr τηλ. 2105293814 και z.kagkani@dei.gr τηλ. 2105293802. Τεχνικές πληροφορίες παρέχονται από τον κο Θραμπουλίδη Αθανάσιο (ΑΗΣ ΑΓ. Δημητρίου) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση a.thrampoulidis@dei.gr και τηλ. 2461054221, καθώς και από τον κο Τσεπραηλίδη Γεώργιο (ΑΗΣ Μελίτης) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση G.Tseprailidis@dei.gr και τηλ. 2385056220."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών αλυσίδων μεταφοράς λιγνίτη και τέφρας για τους ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου και ΑΗΣ Μελίτης

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902307
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/02/2023
ΑΔ: A122619
Συμπλήρωμα 1 03/03/2023
ΑΔ: A122773
Προϋπολογισμός: € 235.187,60 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής