ΔΠΛΠ-902303 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 03/02/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/02/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου Ελένη (210 5293814) και την κα Αποστόλου Πηνελόπη (τηλ. 210 5292441) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.matiatou@dei.gr και piapostolou@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ.104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301/5234301. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου Ελένη (210 5293814) και την κα Αποστόλου Πηνελόπη (τηλ. 210 5292441) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.matiatou@dei.gr και piapostolou@dei.gr .Τεχνικές πληροφορίες παρέχονται απο τον κο Χαλιούλια Ισίδωρο (τηλ. 22230 26259) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση I.Chalioulias@dei.gr . "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια μεταδοτών διαφορικής πίεσης EMERSON για τον αεριοστρόβιλο, τον ατμοστρόβιλο και τον λέβητα της Μονάδας Ν°5 του ΑΗΣ Αλιβερίου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902303
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 13/01/2023
ΑΔ: A122331
Συμπλήρωμα 1 03/02/2023
ΑΔ: A122529
Προϋπολογισμός: € 73.700,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής