ΔΠΛΠ-902243 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 08/12/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/12/2022 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου Ελένη και την κα Αποστόλου Πηνελόπη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.matiatou@dei.gr και Pi.apostolou@dei.gr.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα τηλέφωνο 210 5293814. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου Ελένη και την κα Αποστόλου Πηνελόπη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.matiatou@dei.gr και Pi.apostolou@dei.gr. Τεχνικές πληροφορίες παρέχονται από την κα Λουκαρά Τσαμπίκα με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο T.Loukara@dei.gr. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

"Προμήθεια χυτών ανταλλακτικών πορείας εκσκαφέων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικής Παραγωγής Μεγαλόπολης (ΔΛΠΜ)"

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902243
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/11/2022
ΑΔ: A121958
Συμπλήρωμα 1 08/12/2022
ΑΔ: A122125
Προϋπολογισμός: € 288.280,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής