ΔΠΛΠ-902233 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 10/10/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/10/2022 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ελένη Ματιάτου και την κ. Ζ. Κάγκανη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις E.matiatou@dei.gr και Ζ.Κagkani@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα τηλέφωνο 210 5293814. Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ελένη Ματιάτου και την κ. Ζ. Κάγκανη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις E.matiatou@dei.gr και Ζ.Κagkani@dei.gr και τεχνικές πληροφορίες παρέχονται απο τον κο Ασλανίδη Γεώργιο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο g.aslanidis@dei.gr . "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ενός είδους θερμοανθεκτικού μεταφορικού ιμάντα ST 1600 B 1400 T+120οC για τον ΑΗΣ Πτολεμαίδας V

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902233
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 29/07/2022
ΑΔ: A121232
Συμπλήρωμα 1 03/08/2022
ΑΔ: A121248
Συμπλήρωμα 2 30/08/2022
ΑΔ: A121350
Συμπλήρωμα 3 16/09/2022
ΑΔ: A121489
Συμπλήρωμα 4 10/10/2022
ΑΔ: A121664
Προϋπολογισμός: € 742.500,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής