ΔΠΛΠ-902216 ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 24/02/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
06/03/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: "Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου Ελένη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση Ε.mαtίαtου@deί.Cοm.gr, και την κα Κάγκανη Ζωή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ζ.ΚαgΚαnί@deί.Cοm.gr."
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια-κατασκευή δύο (2) Ηλεκτροκινητήρων Μ.Τ. 6KV για τις ανάγκες εκκίνησης των Αεριοστροβίλων της Μονάδας IV του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902216 ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 09/01/2023
ΑΔ: A122297
Συμπλήρωμα 1 26/01/2023
ΑΔ: A122447
Συμπλήρωμα 2 08/02/2023
ΑΔ: A122570
Συμπλήρωμα 3 24/02/2023
ΑΔ: A122716
Προϋπολογισμός: € 450.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής