ΔΠΛΠ-902213 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 19/05/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/05/2022 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: παρέχονται από την κ .Ελένη Ματιάτου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση e.matiatou@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα τηλέφωνο 210 5293814 Πληροφορίες παρέχονται από την κ .Ελένη Ματιάτου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση e.matiatou@dei.gr και τεχνικές πληροφορίες από τον κο Αλεξ. Χονδροκώστα στο τηλ.:2463052256 , 6970005640 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.chondrokostas@dei.gr."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού για τον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902213
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/04/2022
ΑΔ: A119764
Συμπλήρωμα 1 11/05/2022
ΑΔ: A119812
Συμπλήρωμα 2 19/05/2022
ΑΔ: A119860
Προϋπολογισμός: € 58.590,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής