ΔΠΛΠ-902102 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 27/01/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/02/2022 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ματιάτου Ελένη Τηλ. 2105293814 και την κα. Αποστόλου Πηνελόπη Τηλ. 2105292441
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για κάθε θέμα σχετικό με το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ). Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ματιάτου Ελένη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση E.matiatou@dei.gr και τηλεφωνικά στο (+30) 2105293814 και την κ. Αποστόλου Πηνελόπη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Pi.Apostolou@dei.gr και τηλεφωνικά στο (+30) 2105292441."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια έξι (6) ειδών ταχυσυνδέσμων για τρεις (3) Μονάδες W46V18 του ΑΗΣ Κατταβιάς Ρόδου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902102
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/12/2021
ΑΔ: A119400
Συμπλήρωμα 1 22/12/2021
ΑΔ: A119440
Συμπλήρωμα 2 21/01/2022
ΑΔ: A119543
Συμπλήρωμα 3 27/01/2022
ΑΔ: A119579
Προϋπολογισμός: € 36.902,82 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής